นโยบายการให้บริการ

ความปลอดภัย

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

1. ผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครสมาชิกเพื่อขอใช้บริการ ตามขั้นตอน และวิธีการของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านทางช่องทางการให้บริการตามที่บริษัทกำหนดไว้

2
. ในการสมัครสมาชิกขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตน ผู้ใช้บริการ จะต้องใช้ข้อมูลของผู้ขอใช้บริการที่แท้จริงของตนเท่านั้น ในการทำรายการเพื่อทำการสมัครสมาชิก และผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง เพื่อใช้ในการทำรายการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลังตาม ข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัท

3
. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้ บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการยอมรับว่า หากมีการทำ รายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยบริษัทไม่ต้องรับผิด ชอบ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าวนั้น

4. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ที่มีอยู่ในขณะนี้หรือที่จะมีประกาศกำหนดแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าที่บริษัทจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

5. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทำรายการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถ ยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้

6. ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ และ/หรืออื่นๆ ที่บริษัทอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า

7. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งให้บริษัท ทราบทันทีตามวิธีการอื่นใด ที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ

8. ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการของการใช้บริการของตน โดยติดต่อผ่าน Call Center หมายเลข 02-105-4588 หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนดไว้

9. บริษัทจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึง พอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆ ของบริษัทเกิดความผิด พลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจาก ระบบคอมพิวเตอร์ ระบ[อินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการนี้ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมา เป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

10. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า