Nitro Concepts D16E Gaming Desk (Black/Red)
  • ใหม่

Nitro Concepts D16E Gaming Desk (Black/Red)


15,900 บาท
มีในสต็อก

รับประกันสินค้า 2 ปี

ปริมาณ
ตัวแทนจำหน่าย Nitro

Logo hellomotoshop
คำถามทางเทคนิค ถามผู้เชี่ยวชาญ:
02 1054 588 ติดต่อเรา

  • เก็บเงินฟรี 15 ชั่วโมง 100% ผลิตในสต็อก / จัดส่งภายใน 24 ชั่วโมง
  • Logo Livraison express par Colisimo ou Chronopost จัดส่งด่วน / โดย DHL
  • Logo paiement sécurisé par carte bancaire การชำระเงินที่ปลอดภัย / ชำระผ่านบัตรเครดิต, โอนเงินผ่านธนาคาร, เก็บเงินปลายทาง

คณสมบตของโตะเลนเกม D16E Nitro Concepts - โตะเลนเกมขนาดใหญ 160x80 ซม. ดวยวสดททนทานเคลอบดวยพลาสตก - ขาโตะปรบระดบไดดวยมอเตอรไฟฟาทจาก เหลกเคลอบผงคณภาพสง - สามารถใชในทานงหรอยน - ทอปโตะทจากไม MDF แขงแรงทนทานพรอม หมดวยคารบอนไฟเบอร - แผนรองพนผวผาไมโครสหรบเมาสทกประเภท - ปรบความสงไดจาก 71 ถง 121 ซม., - สามารถรบนหนกไดสงสด 70 กโลกรม - สหรบจอแสดงผลสามจอ - มทเเขวนหฟงวสด ราคา 15,900 บาท สนคารบประกน 2 ปี

5 Items

การอ้างอิงเฉพาะ

16 สินค้าอื่นๆ ในหมวดนี้: